Jak zostać instruktorem nauki jazdy ?

Aby móc zostać instruktorem nauki jazdy należy przede wszystkim posiadać co najmniej wykształcenie średnie i przynajmniej przez okres 3 lat kierować pojazdem, który objęty jest szkoleniem. Kolejną istotną kwestią jest potwierdzenie predyspozycji psychicznych, jak i potwierdzenie dobrego ogólnego stanu zdrowia właściwym orzeczeniem lekarskim.

Następnie konieczne jest odbycie kursu kwalifikacyjnego w jednostce, która została upoważniona przez właściwego wojewodę i zdanie egzaminu przed komisją przez niego powołaną. Instruktor nie może być również karany prawomocnym wyrokiem sądu, albo orzeczeniem do spraw wykroczeń za przestępstwa, albo wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto musi on być wpisany do ewidencji instruktorów.

Jak wygląda szkolenie i egzamin ?

Na samym początku szkolenia odbywa się egzamin kwalifikacyjny dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego, jak i techniki kierowania pojazdem. Na zajęciach kursanci uczą się metodyki nauczania, psychologii, techniki kierowania, jak i obsługi pojazdów, prawa o ruchu drogowym, jak również zasad prowadzenia ośrodka szkoleń. Odbywają oni także praktykę instruktorską.

W krajowym systemie klasyfikacji zawodów, jak i specjalności instruktor nauki jazdy usytuowany jest w dziale Technicy i inny średni personel, oraz nauczyciele Nauki Zawodu, a także instruktorzy. Ewidencja instruktorów prowadzona jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Profesjonalna szkoła nauki jazdy: http://mach.waw.pl/

Starosta wyda także osobie spełniającej powyższe wymagania legitymację instruktora nauki jazdy, oczywiście po uprzednim uiszczeniu opłaty za wydanie dokumentu. Starosta podczas wpisywania osoby do ewidencji instruktorów, nada jej numer uprawnień (sześć, albo też siedem znaków. Pierwsze dwa, albo trzy znaki będą wyróżnikiem województwa, jak i powiatu, a pozostałe cztery to numer porządkowy w ewidencji), jak również zawiadomi o powyższym fakcie jednostkę wskazaną przez ministra  właściwego do spraw transportu.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Moto Fakty

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute a spontaniczność: Dlaczego spontaniczne podróże mogą być najlepsze?

Wstęp W dobie zaplanowanych harmonogramów i starannie przygotowanych wakacji, spontaniczne…